Flip van Doorn, “De Friezen, Een geschiedenis”, een uitgave van Thomas Rap.

De Friese elf steden spreken tot de verbeelding. Ooit strekte het Friese taalgebied zich uit over een brede kuststrook die van hoog in Jutland tot diep in het huidige Vlaanderen reikte. De roerige geschiedenis van de Friezen heeft ze uiteindelijk teruggedrongen binnen de provinciegrenzen. Op zoek naar antwoorden maakte Flip van Doorn elf schitterende tochten door Friesland en ver daarbuiten.Toen de Romeinen naar de Lage Landen kwamen woonden de Frisii al langs het IJsselmeer en de Waddenzee. Na de volksverhuizingen ontstond rond 500 het Fries koninkrijk. Friesland strekt zich uit van het Sincfala, gewoonlijk geïdentificeerd als het Zwin aan de kust in België, tot aan de rivier de Wezer in Duitsland. In het jaar 1006 ontstond het Graafschap Midden-Friesland. De periode 1200-1500 staat in de Friese geschiedenis bekend als de periode van de Friese Vrijheid, aan de Friezen geschonken door Karel de Grote uit dankbaarheid voor hun inzet voor zijn strijd in Rome. Het was een periode waarin een groot aantal kloosters werd gesticht. In 1498 benoemde keizer Maximiliaan I, hertog Albrecht van Saksen tot gubernator (gouverneur) van heel Friesland. Aan het einde van de Fries-Hollandse oorlog (1515-1524), kwam Friesland onder het gezag van keizer Karel V, die de eerste stadhouders aanstelde en de heerlijkheid Friesland oprichtte. Deze werd toegevoegd aan de Habsburgse Nederlanden.Na de opstand tegen het Spaans gezag tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werden Sneek, Dokkum, Bolsward en Franeker door de geuzen bezet. In 1580 werd het grootste deel van Friesland opgenomen in de Unie van Utrecht, een toen net gesloten overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten om de Spanjaarden te verdrijven. Het gewest werd toen aangeduid als een “algemene heerlijkheid” ofwel de heerlijkheid Friesland. De voormalige gouwen Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de elf steden, vormden samen de kwartieren van Friesland (1579-1795). Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in opstand kwam tegen Spanje, koos Franeker al vroeg de zijde van Willem van Oranje. Franeker werd hiervoor beloond met een universiteit. In 1585 stichtte Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (foto) nl. in Franeker, een universiteit (Academia Franekerensis) voor calvinistische predikanten. Het principebesluit tot het stichten van een universiteit was op 14 april 1584 in Franeker genomen door de Staten van Friesland. In 1795 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar het gewest Friesland deel van uitmaakte, opgeheven en werd als gevolg van de Orangistische contrarevolutie, de Bataafse Republiek gesticht. De Staten van Friesland, het hoogste bestuursorgaan van het gewest Friesland, werd vervangen door Provisionele Representanten. Aan de Bataafse Republiek kwam een einde bij de stichting van het koninkrijk Holland in 1806. In 1814 werd Friesland een Nederlandse provincie.“De Friezen” is een magnifieke reisgids in elf tochten. Thematisch verdeeld rond o.a. terpen en heilige plekken, landschappen en waterwegen, als pelgrimage of als handelsreis, neemt Flip van Doorn u mee van Leeuwarden naar Dokkum en Harlingen, Rinsumageest en Irnsum, Kreileroord en Warns, Burhave en Brongerga, Oosterlittens en Ameland. In plaatsen als Warns, Allardsoog en Rinsumageest, maar ook in Rome, de Alpen en het Duits Waddengebied stuitte hij op sporen van de Friezen en hun mythische Friese Vrijheid. In dit boek vertelt Van Doorn het verhaal van een doortastend volk waarvan de oorsprong en invloed ver voorbij de grenzen van de huidige provincie Friesland reiken. Niet-Friezen biedt hij een kijk in dat buitengewoon mooi en interessant stukje Nederland, dat officieel Fryslân heet. Friezen houdt hij een spiegel voor waarin ze zichzelf herkennen: tegendraads en tegenstrijdig, creatief en conservatief, onzeker en zelfbewust, open en gesloten, en dat allemaal tegelijk. Warm aanbevolen.

Flip van Doorn (°1967) (foto – Peter Arno Broer) uit Zeist is journalist en schrijver. Al meer dan twintig jaar schrijft hij over Nederland. Hij publiceert onder meer in Algemeen Dagblad en Trouw. Daarnaast schreef hij meerdere boeken, waaronder “De eerste wandelaar” en “Een verzonnen koninkrijk”. Hij is fietser, wandelaar en ontdekkingsreiziger in eigen land. Na eerst de hele wereld te hebben rondgereisd, legt hij zich sinds 2002 helemaal toe op Nederland als toeristische bestemming. Hij maakte tientallen reportages, wandel- en fietsroutes voor kranten als Trouw, het Algemeen Dagblad en de Standaard (B) en voor tijdschriften als Plus Magazine, FietsActief, De Kleine Aarde en Toeractief (ANWB). Met zijn indrukwekkende gids, “Nederland – 1000 Plekken”, ontpopte hij zich als autoriteit op zijn vakgebied.In 2011 lanceerde hij Fietsen Rond de Wereld in Nederland, een fietsroute in twee delen die heel Nederland omvat. De twee bijbehorende fietsgidsen, Noord & Zuid, leiden fietsers in 4000 kilometer langs Turkeye, Napels, de Sahara, Zurich, Californië en honderden andere onverwachte plekken in Nederland. Flip van Doorn geeft lezingen over zijn boeken en organiseert wandel- en fietstochten in Nederland. Hij heeft een eigen https://www.flipvandoorn.nl/website/ is actief op Facebook en Twitter. Fietsen Rond de Wereld in Nederland heeft ook een eigen website: http://fietsenronddewereld.nl/website/Flip van Doorn De Friezen Een geschiedenis 352 bladz. uitg. Thomas Rap ISBN 9789400407688

https://www.stretto.be/2020/08/30/ontdek-states-en-stins-van-de-alde-fryske-adel-bij-uitgeverij-noordboek-is-nl-het-magistraal-boek-dekema-state-jelsum-biografie-van-een-landgoed-van-yme-kuiper/