Frank Linde, “Engelwirken im Menschenleben, Anthroposophische Betrachtungen in 12 Bildern”, een inspirerende uitgave van Kunstschrift/Residenz verlag.

Dit boek opent nieuwe manieren om het werk van engelen te begrijpen, de Angeloi als metgezellen van het lot, Archangeloi als aartsengelen van gemeenschappen, en Archai als tijdgeesten. Het beschrijft hoe engelen gevallen engelen worden, vertelt over het gevecht van de aartsengel Michaël met de draak in de moderne tijd, en werpt licht op het belang van de Angeloi, Archangeloi en Archai voor het vrijeschoolonderwijs.Rudolf Steiner (1861-1925) wilde natuurwetenschap en geesteswetenschap met elkaar verbinden en was de menig toegedaan dat kennis vanuit waarneming, aangevuld moest worden met kennis van de geestelijke werkelijkheid door persoonlijke ervaring. Nooit ideeën overnemen die je niet vanuit je eigen ervaring kan onderbouwen, zo stelde hij. Waar de esoterische theosofie zich eerder richtte tot Indische godsdiensten, ontwikkelde Steiners antroposofie een leer waar opnieuw plaats was voor de christelijke reïncarnatie-idee. Voor Steiner was bron en kern van alles wat bestaat, geestelijk. Onze wereld is een ‘incarnatie’ van de geest, zo stelde hij: “Het geestelijke element in ieder mens blijft in contact met de geesteswereld en keert bij het afleggen van het aardelichaam terug naar de geesteswereld in afwachting van een reïncarnatie. In de tussentijd, de tijd tussen de dood en een volgende geboorte, leeft de ziel/geest in de geestelijke wereld en doet daar nieuwe inspiratie op voor een volgend materieel bestaan”.Net als Heidegger, zocht ook Steiner opnieuw aansluiting met de rijkdom van de Oudheid omdat in de Oudheid, zo stelde men, mensen zich bewust waren van de eenheid van de materiële en de geestelijke wereld en ze in heel de materiële wereld ook de aanwezigheid van de geestelijke werkelijkheid zagen. Die eenheidsbeleving, zo stelden zij, is stilaan verloren gegaan en in de moderne tijd heeft dat zelfs geleid tot de ontkenning van de geesteswereld bij veel denkers, wetenschappers en een groot deel van de mensen in het algemeen. Dat, zo stelde Steiner, is de diepste oorzaak van het wijdverspreid onbehagen van mensen en van de oorlogen die Europa en de hele wereld hebben verscheurd. Volgens Steiner moest de eenheid van geest en materie herontdekt en dus opnieuw ervaren worden als een occult-astrale evolutie. Dit zou leiden tot de ware eenheid van mensen. Het scheppen van kunst was voor hem daarbij van groot belang omdat mensen in kunst de materie omvormen tot uitdrukking van de geestelijke werkelijkheid. Dit gebeurt het meest en het best wanneer de mens muziek ervaart.

Uitgaan van het bestaan van engelen, betekent jezelf een beeld vormen van hoe zij zich in onze werkelijkheid manifesteren. Van alle kosmische wezens staan de engelen het dichtste bij de mens. De mensenziel staat het dichtste bij ons ik, de kern van het individu. Steiner vindt het dus begrijpelijk dat engelen vooral in de mensenziel werken. Wij zijn ons dit meestal niet bewust. Hun werk is op de toekomst gericht. Wij worden geïnspireerd om nieuwe sociale vormen in ons leven te ontwikkelen.

Engelen werken in de natuur, in ieder mens, in de vroege kinderjaren, tijdens de slaap en in het spiritueel leven tussen dood en wedergeboorte. Wat gebeurt er als de verbinding met de engelen verloren gaat? Deze en andere onderwerpen worden belicht aan de hand van de voorstellingen van Rudolf Steiner. Ze lijken actueler dan ooit.Frank Linde (°1956), geboren in Flensburg, studeerde wiskunde, muziek en pedagogische wetenschappen, en studeerde aan het Seminarie voor Waldorf Education in Stuttgart. Klassenleraar op vrije scholen, docent aan het Waldorf-kleuterschoolseminar in Hannover, en sinds de oprichting in 1998, beheer van het Waldorf-pedagoogseminar in Kiel, is hij. een gespecialiseerd adviseur voor  paden naar kwaliteit en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ernst Michael Kranich Stiftung. Tal van publicaties over antroposofische onderwerpen. Onlangs verschenen: “De opstanding in het werk van Rudolf Steiner” (2015), “Wie is Christus?” (2020).

De Ernst Michael Kranich–Stiftung, gevestigd in Flensburg, werd opgericht in 2008. De focus van de stichting ligt op het bevorderen van de culturele impuls van de antroposofie van Rudolf Steiner. De stichting is vernoemd naar de in 2007 overleden Duitse bioloog, Waldorfpedagoog, Goetheanist en antroposoof, Ernst-Michael Kranich. Vereniging van Waldorf-kleuterscholen (red.) is de fusie van ongeveer 581 Waldorf-kleuterscholen in Duitsland en hun trainings- en vervolgonderwijsfaciliteiten in seminaries en technische scholen voor vrijeschoolonderwijs.

Frank Linde, Engelwirken im Menschenleben, Anthroposophische Betrachtungen in 12 Bildern Ernst Michael Kranich-Stiftung (Hg.) Vereinigung der Waldorfkindergärten (Hg.) Duits 427 bladz. uitg. Kunstschrift/Residenz verlag ISBN 9783990530405

https://www.stretto.be/2022/06/01/lode-melis-de-magie-van-john-dee-een-16-eeuwse-humanist-in-woelige-tijden-een-uitzonderlijke-uitgave-van-elena/