Gouden Eeuwen in de Lage Landen

Tussen 1100 en 1600 vormden de Lage Landen één van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel, Doornik, Gent,
’s Hertogenbosch, Luik, Utrecht en vele andere steden ontwikkelden zich tot bruisende economische en culturele centra. De stedelijke middengroepen vervulden hierin een centrale rol: deze kleine producenten en handelaars, die in ambachten georganiseerd waren, maakten van de Lage Landen een unieke regio. Het boek “Gouden Eeuwen” benadert de kenmerken van deze stedelijke samenleving vanuit verschillende perspectieven: economie, samenleven, politiek, religie, ruimtelijkheid, materiële cultuur en kennis. In het boek wordt niet één stad onder de loep genomen, maar het hele netwerk van grote steden en kleine stadjes.

De burgerij begon zich in de Late Middeleeuwen in Europa te manifesteren. De klasse werd gevormd door de groep stedelingen die stadsrechten en privileges bezaten. Het waren handwerkslieden en handelaars. Tijdens de hoge en late middeleeuwen en vooral in de nieuwe tijd verwierf de burgerij als nieuwe middenklasse, steeds meer rijkdom door o.a. de groeiende handel in Europa en omstreken, het zich ontwikkelend bankwezen en steeds betere productieprocessen van goederen. Geleidelijk aan werden de groeiende en steeds rijker wordende steden een almaar belangrijkere machtsfactor.

Dit boek over verstedelijking en stadshistoriografie is ingedeeld in zeven hoofdstukken. Eerst hebben de auteurs het over de economische dynamiek: verstedelijking, regionale complementariteit en Europese roeping, en gaat het over samenleven in de stad: sociale relaties tussen ideaal en realiteit, bestuur, disciplinering en politieke cultuur. Vervolgens krijgen gemeenschap, identiteit en religieuze vernieuwing en de stedelijke ruimtelijke infrastructuur, technologie en macht alle aandacht. Het boek vervolgt dan met de duiding van de dynamieken van de materiële cultuur en de theorie en praktijk in een stedelijke context. De verantwoording van de kaarten, het persoons-, namen- en plaatsnamenregister vervolledigen het boek. Een aanrader.

Anne-Laure Van Bruaene Bruno Blondé Marc Boone (red.) Gouden eeuwen, stad en samenleving in de Lage Landen 1100-1600 344 bladz. Uitg. Uitgeverij Academia Press-Lannoo ISBN 978 90 382 2589 0